date, L Income, L 2020, L 2030, L 2040, L 2050, G Fund, F Fund, C Fund, S Fund, I Fund, 

2/21/20,21.3423,29.5409,35.3333,39.036,22.8747,16.393,20.2035,48.9511,58.5854,32.2138, 

2/20/20,21.3705,29.586,35.4763,39.2259,23.0023,16.3924,20.1499,49.4691,59.2371,32.2281, 

2/19/20,21.3864,29.6115,35.5576,39.3325,23.073,16.3917,20.111,49.6572,59.0997,32.4555, 

2/18/20,21.3675,29.5819,35.4706,39.2178,22.9962,16.391,20.1211,49.4159,58.7588,32.3805, 

2/14/20,21.3812,29.6045,35.5497,39.3233,23.0671,16.3881,20.0889,49.5578,58.761,32.6163, 

2/13/20,21.3773,29.5987,35.5392,39.3104,23.0591,16.3874,20.0593,49.4592,58.7138,32.694, 

2/12/20,21.3825,29.6072,35.567,39.3464,23.0826,16.3867,20.0464,49.5241,58.5068,32.8096, 

2/11/20,21.3583,29.5689,35.4518,39.1945,22.9809,16.386,20.08,49.2044,58.1525,32.6786, 

2/10/20,21.3421,29.5432,35.3727,39.0891,22.9096,16.3853,20.111,49.1197,57.7707,32.4874, 

2/7/20,21.323,29.514,35.2968,38.9903,22.8442,16.3831,20.0845,48.7549,57.3477,32.6257, 

2/6/20,21.3417,29.5442,35.398,39.1255,22.9359,16.3824,20.0163,49.0104,57.847,32.7465, 

2/5/20,21.3194,29.5096,35.3023,39.0012,22.8542,16.3817,19.9951,48.8401,57.9329,32.488, 

2/4/20,21.2783,29.445,35.1131,38.7537,22.6903,16.381,20.0269,48.2959,57.6834,32.2359, 

2/3/20,21.2197,29.3522,34.834,38.3856,22.4442,16.3803,20.1019,47.5827,56.6647,31.9146, 

1/31/20,21.1876,29.3024,34.6956,38.2036,22.3223,16.3777,20.095,47.2395,55.9293,31.8244, 

1/30/20,21.2518,29.4037,34.9991,38.6038,22.5896,16.3768,20.0656,48.0878,56.9172,32.1164, 

1/29/20,21.2536,29.407,35.0141,38.6245,22.604,16.3759,20.0458,47.9298,56.8052,32.3755, 

1/28/20,21.2487,29.4001,35.0036,38.612,22.5966,16.375,19.9974,47.9707,56.9589,32.2823, 

1/27/20,21.2099,29.339,34.8229,38.374,22.4377,16.3742,20.0252,47.4916,56.4175,32.0679, 

1/24/20,21.2871,29.4615,35.1983,38.8702,22.7696,16.3715,19.9719,48.251,57.1416,32.8524, 

1/23/20,21.3045,29.4897,35.2914,38.9945,22.8536,16.3706,19.9207,48.6904,57.7757,32.7169, 

1/22/20,21.3103,29.4992,35.3262,39.0411,22.8852,16.3697,19.8926,48.6312,57.7224,32.96, 

1/21/20,21.3069,29.4942,35.3155,39.0274,22.8762,16.3689,19.8806,48.6155,57.6549,32.953, 

1/17/20,21.3131,29.5055,35.3689,39.1006,22.9267,16.3653,19.8143,48.7434,57.8913,33.0571, 

1/16/20,21.2984,29.4825,35.3025,39.0144,22.8701,16.3644,19.8345,48.5555,58.0084,32.9123, 

1/15/20,21.2699,29.4376,35.171,38.8409,22.7539,16.3635,19.8458,48.1517,57.3681,32.8746, 

1/14/20,21.2602,29.423,35.1343,38.7932,22.7224,16.3626,19.8174,48.0612,57.2423,32.8489, 

1/13/20,21.2546,29.4146,35.1148,38.7673,22.7048,16.3618,19.7917,48.1291,57.07,32.7521, 

1/10/20,21.2324,29.3801,35.0194,38.6422,22.6214,16.3591,19.8052,47.7953,56.5651,32.7786, 

1/9/20,21.2339,29.3831,35.0367,38.6658,22.6377,16.3582,19.7618,47.9324,56.7226,32.7086, 

1/8/20,21.2069,29.3412,34.9215,38.5158,22.5388,16.3573,19.7322,47.6035,56.544,32.5859, 

1/7/20,21.2013,29.3321,34.8914,38.4763,22.5123,16.3565,19.7797,47.369,56.3446,32.7096, 

1/6/20,21.2053,29.3385,34.9097,38.5003,22.5281,16.3556,19.798,47.4973,56.4306,32.6347, 

1/3/20,21.2031,29.3353,34.9052,38.4954,22.5253,16.3529,19.8239,47.3303,56.3063,32.8052, 

1/2/20,21.2205,29.3637,35.0003,38.6209,22.6091,16.352,19.7462,47.662,56.4329,32.912, 

12/31/19,21.1861,29.3074,34.8529,38.4293,22.483,16.3504,19.7176,47.2602,56.2759,32.7166, 

12/30/19,21.177,29.2922,34.8106,38.3738,22.4459,16.3495,19.7343,47.1187,56.1012,32.7045, 

12/27/19,21.1959,29.3245,34.9055,38.4993,22.5296,16.347,19.7456,47.3859,56.3174,32.8107, 

12/26/19,21.1848,29.3069,34.8647,38.4471,22.496,16.3462,19.7049,47.3848,56.5053,32.6105, 

12/24/19,21.1684,29.2804,34.797,38.3596,22.4386,16.3445,19.6979,47.1384,56.4009,32.5897, 

12/23/19,21.1633,29.2725,34.7801,38.3377,22.4242,16.3437,19.6724,47.1444,56.3118,32.5462, 

12/20/19,21.1603,29.268,34.7727,38.3289,22.4187,16.3412,19.6879,47.1039,56.2823,32.56, 

12/19/19,21.1418,29.2375,34.6895,38.22,22.3464,16.3404,19.6919,46.87,56.0292,32.4859, 

12/18/19,21.1252,29.2104,34.6187,38.1275,22.285,16.3396,19.6727,46.659,55.7565,32.461, 

12/17/19,21.1315,29.2207,34.6457,38.1626,22.3079,16.3387,19.7,46.6746,55.6596,32.5769, 

12/16/19,21.1307,29.2197,34.6458,38.1628,22.3079,16.3379,19.6923,46.6591,55.5464,32.6267, 

12/13/19,21.097,29.1635,34.4897,37.9579,22.1713,16.3354,19.7477,46.3252,55.093,32.3553, 

12/12/19,21.08,29.1369,34.43,37.8817,22.1221,16.3346,19.6587,46.315,55.2256,32.1208, 

12/11/19,21.0475,29.0815,34.2675,37.6681,21.9796,16.3337,19.7552,45.9149,54.8604,31.8433, 

12/10/19,21.0344,29.0608,34.2184,37.605,21.9387,16.3329,19.7125,45.7815,54.8405,31.7906, 

12/9/19,21.0389,29.0684,34.242,37.6363,21.9597,16.3321,19.7094,45.8299,54.871,31.8433, 

12/6/19,21.0428,29.0762,34.2724,37.6776,21.9877,16.3296,19.6918,45.9716,55.06,31.807, 

12/5/19,21.008,29.0179,34.1104,37.4652,21.8466,16.3288,19.7215,45.5533,54.5758,31.6157, 

12/4/19,21.0014,29.0071,34.0823,37.429,21.8229,16.3279,19.7304,45.4724,54.5838,31.5694, 

12/3/19,20.9802,28.9711,33.9774,37.2913,21.7311,16.3271,19.7941,45.182,54.3165,31.4314, 

12/2/19,20.9962,29,34.0745,37.42,21.8176,16.3263,19.67,45.4828,54.4937,31.5845, 

11/29/19,21.0301,29.0561,34.2263,37.6196,21.9503,16.3248,19.7324,45.8775,55.0912,31.69, 

11/27/19,21.0481,29.087,34.3185,37.7422,22.0327,16.3224,19.7318,46.0519,55.4515,31.8442, 

11/26/19,21.0326,29.061,34.2456,37.6463,21.9686,16.3217,19.756,45.8553,55.1355,31.7843, 

11/25/19,21.0211,29.0427,34.2009,37.5882,21.9303,16.3209,19.7237,45.7535,54.9658,31.7492, 

11/22/19,20.9799,28.9751,34.0222,37.3538,21.774,16.3185,19.7016,45.4074,54.1331,31.5277, 

11/21/19,20.9711,28.9606,33.9848,37.3051,21.7418,16.3178,19.6988,45.3083,53.9956,31.4992, 

11/20/19,20.9831,28.9805,34.0386,37.3762,21.7894,16.317,19.7288,45.3776,54.2556,31.5915, 

11/19/19,20.9986,29.0071,34.1181,37.4809,21.8591,16.3163,19.6908,45.5398,54.3257,31.7859, 

11/18/19,20.9963,29.0039,34.1129,37.4738,21.854,16.3155,19.6699,45.5642,54.1176,31.8014, 

11/15/19,20.9871,28.9898,34.0838,37.4371,21.8305,16.3132,19.6451,45.5405,54.1439,31.7107, 

11/14/19,20.9535,28.9338,33.9303,37.2366,21.6976,16.3124,19.6589,45.1851,53.8048,31.4685, 

11/13/19,20.9539,28.9356,33.9439,37.2553,21.7107,16.3116,19.6067,45.136,53.7335,31.6263, 

11/12/19,20.9561,28.9401,33.9629,37.2814,21.7288,16.3109,19.5723,45.1024,53.8032,31.749, 

11/8/19,20.9483,28.9287,33.9437,37.2578,21.7139,16.3078,19.5404,45.1181,53.7769,31.6804, 

11/7/19,20.9429,28.9199,33.9207,37.2277,21.6938,16.307,19.5441,44.9951,53.5576,31.7578, 

11/6/19,20.9372,28.9091,33.8805,37.1742,21.6574,16.3062,19.645,44.8516,53.4088,31.7103, 

11/5/19,20.9317,28.901,33.868,37.1598,21.6494,16.3055,19.5917,44.8168,53.6388,31.6656, 

11/4/19,20.939,28.9123,33.8915,37.1898,21.6684,16.3047,19.6675,44.8698,53.654,31.6741, 

11/1/19,20.9207,28.8819,33.8087,37.0818,21.5968,16.3024,19.7143,44.7036,53.4606,31.507, 

10/31/19,20.8823,28.8176,33.6301,36.8473,21.4403,16.3016,19.7428,44.2721,52.6999,31.3289, 

10/30/19,20.8844,28.8232,33.6611,36.8904,21.4708,16.3009,19.6386,44.4036,53.0616,31.3021, 

10/29/19,20.8726,28.8043,33.6164,36.8333,21.434,16.3001,19.6032,44.256,53.0585,31.277, 

10/28/19,20.867,28.7956,33.5967,36.8078,21.4172,16.2994,19.5833,44.2923,53.0199,31.1748, 

10/25/19,20.8487,28.7653,33.5153,36.7018,21.3468,16.297,19.6212,44.0465,52.6753,31.1385, 

10/24/19,20.8349,28.7421,33.45,36.6159,21.2894,16.2963,19.6504,43.8668,52.3451,31.1015, 

10/23/19,20.8198,28.7172,33.3833,36.5287,21.2313,16.2955,19.6528,43.7834,52.1167,30.9496, 

10/22/19,20.8106,28.7022,33.3453,36.4798,21.1993,16.2948,19.6477,43.6574,52.032,30.9368, 

10/21/19,20.8178,28.7149,33.3853,36.5326,21.2347,16.294,19.6189,43.8126,52.2201,30.9252, 

10/18/19,20.7889,28.6671,33.2571,36.3658,21.1242,16.2917,19.6516,43.5124,51.8353,30.7516, 

10/17/19,20.8007,28.6872,33.3155,36.4426,21.1754,16.2909,19.6383,43.6824,52.0685,30.7868, 

10/16/19,20.7846,28.6605,33.2423,36.3462,21.1108,16.2902,19.6489,43.559,51.6516,30.6891, 

10/15/19,20.7849,28.6615,33.2501,36.3573,21.1187,16.2894,19.6281,43.6435,51.8487,30.6024, 

10/11/19,20.7465,28.5988,33.0885,36.1484,20.9816,16.2863,19.6331,43.2731,51.4863,30.372, 

10/10/19,20.6872,28.4992,32.8128,35.7883,20.7424,16.2855,19.7028,42.8012,50.67,29.8238, 

10/9/19,20.6655,28.4625,32.7089,35.6532,20.6533,16.2848,19.767,42.5271,50.4886,29.668, 

10/8/19,20.6406,28.4208,32.5933,35.5028,20.554,16.284,19.812,42.1303,50.1218,29.6371, 

10/7/19,20.6961,28.5135,32.8474,35.8347,20.7738,16.2833,19.8018,42.7953,51.0454,29.8513, 

10/4/19,20.6993,28.519,32.8634,35.8554,20.7872,16.2809,19.8393,42.9877,51.1602,29.686, 

10/3/19,20.6519,28.441,32.659,35.5911,20.6138,16.2802,19.8156,42.3852,50.6315,29.5587, 

10/2/19,20.6265,28.4,32.5579,35.4607,20.5285,16.2794,19.752,42.0393,50.244,29.5998, 

10/1/19,20.6964,28.5169,32.8795,35.8795,20.8049,16.2787,19.721,42.8061,50.8314,30.099, 

9/30/19,20.7381,28.5916,33.0793,36.1416,20.9794,16.278,19.6872,43.3358,51.7028,30.2407, 

9/27/19,20.7268,28.5728,33.037,36.0877,20.9444,16.2758,19.6789,43.116,51.4884,30.3411, 

9/26/19,20.7389,28.5949,33.0982,36.1688,20.9989,16.2751,19.6659,43.3403,51.9789,30.2732, 

9/25/19,20.7399,28.5982,33.1152,36.193,21.0164,16.2744,19.6143,43.4432,52.3546,30.1812, 

9/24/19,20.7393,28.5953,33.0972,36.1678,20.9983,16.2736,19.7159,43.1774,51.8838,30.4329, 

9/23/19,20.7604,28.6343,33.2085,36.3154,21.0978,16.2729,19.6546,43.5405,52.6388,30.4047, 

9/20/19,20.7625,28.6399,33.2338,36.3501,21.1217,16.2708,19.606,43.5444,52.645,30.5414, 

9/19/19,20.7736,28.6604,33.2911,36.4251,21.1714,16.27,19.5825,43.7568,52.7894,30.5568, 

9/18/19,20.7651,28.6463,33.2598,36.3852,21.1457,16.2693,19.5554,43.7534,52.8848,30.4176, 

9/17/19,20.7656,28.6482,33.271,36.4016,21.1578,16.2686,19.5238,43.7382,53.1156,30.4462, 

9/16/19,20.7539,28.6285,33.2247,36.3422,21.1192,16.2679,19.4998,43.6257,53.122,30.3706, 

9/13/19,20.7661,28.6523,33.2976,36.4376,21.1823,16.2657,19.4364,43.7613,52.8795,30.6469, 

9/12/19,20.762,28.6432,33.2636,36.3921,21.1512,16.265,19.5415,43.7814,52.9203,30.4182, 

9/11/19,20.7502,28.6217,33.2042,36.3149,21.1,16.2643,19.5931,43.6489,52.9062,30.2738, 

9/10/19,20.7162,28.5615,33.0466,36.108,20.962,16.2636,19.611,43.3332,52.1463,30.0825, 

9/9/19,20.7163,28.56,33.0332,36.0886,20.9474,16.2629,19.7018,43.3179,51.8695,30.062, 

9/6/19,20.716,28.5589,33.0274,36.0804,20.9411,16.2607,19.7677,43.3186,51.7009,30.0494, 

9/5/19,20.7055,28.5414,32.9881,36.0306,20.9092,16.26,19.7374,43.2772,51.8166,29.9116, 

9/4/19,20.6596,28.4587,32.7649,35.739,20.7155,16.2593,19.8462,42.7119,51.0723,29.6495, 

9/3/19,20.6115,28.3745,32.5518,35.4623,20.5333,16.2586,19.8318,42.2497,50.5547,29.3312, 

8/30/19,20.632,28.4128,32.6621,35.6083,20.6313,16.2557,19.7948,42.5403,51.1623,29.3958, 

8/29/19,20.6181,28.3897,32.6094,35.5411,20.5876,16.2538,19.7771,42.5076,51.1661,29.217, 

8/28/19,20.5741,28.3117,32.4076,35.2784,20.4139,16.2529,19.8146,41.9681,50.4062,29.0641, 

8/27/19,20.5559,28.2806,32.3325,35.1815,20.3503,16.2519,19.7906,41.6933,50.0341,29.1217, 

8/26/19,20.5562,28.283,32.349,35.2053,20.3678,16.251,19.7297,41.8277,50.53,28.9712, 

8/23/19,20.5228,28.2251,32.2047,35.019,20.2454,16.2481,19.7526,41.3685,50.1017,28.9105, 

8/22/19,20.6034,28.3693,32.5867,35.5174,20.5755,16.2472,19.6722,42.4696,51.4369,29.1725, 

8/21/19,20.6118,28.3837,32.6223,35.5638,20.606,16.2463,19.7062,42.4904,51.5026,29.2741, 

8/20/19,20.58,28.3278,32.4796,35.3784,20.4837,16.2453,19.7177,42.1407,51.0747,29.1112, 

8/19/19,20.6005,28.3652,32.5819,35.5119,20.572,16.2444,19.6764,42.4739,51.3932,29.1612, 

8/16/19,20.5543,28.2841,32.3755,35.2452,20.3966,16.2415,19.7358,41.9637,50.9286,28.8869, 

8/15/19,20.4978,28.185,32.1242,34.9186,20.1811,16.2406,19.7355,41.3601,49.965,28.6559, 

8/14/19,20.4851,28.1644,32.0803,34.8635,20.1461,16.2397,19.6821,41.2506,50.0517,28.587, 

8/13/19,20.5901,28.3515,32.5713,35.5029,20.5688,16.2387,19.5982,42.4836,51.5172,29.1438, 

8/12/19,20.5512,28.2825,32.3918,35.2699,20.4152,16.2378,19.6418,41.8632,50.9681,29.1065, 

8/9/19,20.5875,28.3498,32.5831,35.5219,20.5836,16.2349,19.5487,42.3629,51.7027,29.3106, 

8/8/19,20.6133,28.3954,32.7013,35.6766,20.6863,16.234,19.564,42.6384,52.2634,29.4026, 

8/7/19,20.5439,28.2731,32.3866,35.2672,20.4158,16.233,19.5914,41.8421,51.1701,29.1043, 

8/6/19,20.5293,28.2489,32.3327,35.1981,20.3709,16.2321,19.5381,41.8089,51.0606,28.9621, 

8/5/19,20.4933,28.1859,32.1732,34.9911,20.2344,16.2312,19.5331,41.2675,50.4516,28.9686, 

8/2/19,20.6022,28.3814,32.6966,35.6758,20.6888,16.2283,19.4366,42.5336,52.0076,29.6484, 

8/1/19,20.6373,28.4442,32.8648,35.8969,20.8363,16.2274,19.4181,42.8415,52.6499,29.9303, 

7/31/19,20.656,28.4805,32.9771,36.0468,20.938,16.2264,19.2925,43.2268,53.4025,29.9259, 

7/30/19,20.6974,28.5547,33.1751,36.3058,21.1097,16.2255,19.2648,43.7009,53.855,30.2227, 

7/29/19,20.7104,28.5777,33.2348,36.3824,21.1593,16.2246,19.2739,43.8099,53.5587,30.4391, 

7/26/19,20.714,28.586,33.2672,36.4273,21.1906,16.2217,19.2472,43.8802,53.8984,30.4527, 

7/25/19,20.6943,28.5517,33.1793,36.3122,21.114,16.2208,19.2485,43.5585,53.3664,30.5195, 

7/24/19,20.7175,28.5926,33.2862,36.4528,21.2078,16.2198,19.2715,43.7887,53.8958,30.6199, 

7/23/19,20.6944,28.5526,33.1861,36.3212,21.1198,16.2189,19.2439,43.5827,53.1709,30.5801, 

7/22/19,20.6704,28.5104,33.0759,36.1774,21.0244,16.2179,19.2672,43.2857,52.8019,30.4783, 

7/19/19,20.6622,28.4975,33.0514,36.1474,21.0056,16.2151,19.2532,43.1621,52.8048,30.5121, 

7/18/19,20.6799,28.529,33.1347,36.2563,21.0777,16.2142,19.2595,43.4289,53.08,30.5394, 

7/17/19,20.6651,28.5038,33.0744,36.1782,21.0264,16.2132,19.2354,43.2693,52.9032,30.4942, 

7/16/19,20.6805,28.5327,33.1586,36.2891,21.1005,16.2123,19.175,43.5534,53.1533,30.5506, 

7/15/19,20.6926,28.554,33.213,36.3599,21.147,16.2113,19.2003,43.7008,53.2473,30.6065, 

7/12/19,20.6873,28.5465,33.2028,36.3487,21.1407,16.2085,19.1817,43.693,53.3841,30.5562, 

7/11/19,20.6692,28.5151,33.1246,36.2465,21.0729,16.2075,19.1677,43.4882,52.982,30.5268, 

7/10/19,20.6651,28.5074,33.1014,36.2167,21.0534,16.2066,19.2199,43.389,53.0674,30.4821, 

7/9/19,20.6502,28.4816,33.0375,36.1342,20.9994,16.2057,19.2178,43.1935,52.9733,30.4279, 

7/8/19,20.653,28.4863,33.0488,36.1487,21.0086,16.2047,19.2424,43.127,52.8064,30.5749, 

7/5/19,20.6719,28.5215,33.1502,36.2833,21.099,16.2019,19.2242,43.3355,53.2476,30.7217, 

7/3/19,20.6892,28.551,33.2204,36.374,21.1578,16.2,19.3133,43.41,53.1694,30.9326, 

7/2/19,20.657,28.4952,33.081,36.1926,21.0381,16.199,19.2831,43.0696,52.7078,30.7977, 

7/1/19,20.643,28.4722,33.031,36.1296,20.9981,16.1981,19.2295,42.9418,52.8302,30.7116, 

6/28/19,20.6161,28.422,32.907,35.9684,20.8916,16.1971,19.2519,42.6144,52.5433,30.5648, 

6/27/19,20.5864,28.3685,32.7813,35.8048,20.7832,16.1941,19.2419,42.3687,51.9295,30.4288, 

6/26/19,20.5595,28.3202,32.6673,35.6552,20.6833,16.1931,19.1898,42.2009,51.1451,30.3204, 

6/25/19,20.5725,28.3437,32.7225,35.7271,20.7306,16.1921,19.2385,42.2532,51.2579,30.4602, 

6/24/19,20.598,28.3919,32.8448,35.8868,20.8363,16.1911,19.2318,42.6585,51.6742,30.4877, 

6/21/19,20.5944,28.3889,32.8522,35.9002,20.8477,16.1881,19.1695,42.7321,52.194,30.3625, 

6/20/19,20.6097,28.4165,32.9176,35.9863,20.905,16.1871,19.2282,42.7838,52.5812,30.4769, 

6/19/19,20.5648,28.3348,32.7236,35.7354,20.7406,16.1862,19.1811,42.3785,52.2771,30.1458, 

6/18/19,20.5391,28.2888,32.6175,35.5982,20.6505,16.1852,19.1331,42.2524,52.0455,29.8961, 

6/17/19,20.4952,28.2086,32.4259,35.3496,20.4867,16.1842,19.0966,41.8444,51.4774,29.6377, 

6/14/19,20.4907,28.2021,32.4168,35.3386,20.4796,16.1812,19.0863,41.8053,51.261,29.7038, 

6/13/19,20.5046,28.2287,32.4847,35.4283,20.5397,16.1802,19.0938,41.867,51.6273,29.8488, 

6/12/19,20.4928,28.2081,32.4394,35.3696,20.501,16.1792,19.0568,41.6838,51.2165,29.9614, 

6/11/19,20.5011,28.2245,32.4827,35.4262,20.5384,16.1782,19.0457,41.7682,51.231,30.0686, 

6/10/19,20.492,28.2082,32.4459,35.3793,20.5081,16.1772,19.0401,41.7809,51.3843,29.8635, 

6/7/19,20.4741,28.1754,32.367,35.277,20.4404,16.1742,19.0842,41.5869,51.0655,29.783, 

6/6/19,20.4252,28.0866,32.1577,35.007,20.2637,16.1732,19.0331,41.1511,50.6946,29.4422, 

6/5/19,20.4087,28.0566,32.0874,34.9172,20.2055,16.1722,19.0336,40.8891,50.6448,29.4248, 

6/4/19,20.3831,28.0098,31.9765,34.775,20.1128,16.1712,19.0342,40.5531,50.4744,29.3405, 

6/3/19,20.3044,27.8631,31.617,34.3083,19.8049,16.1703,19.0732,39.7004,49.2064,28.963, 

5/31/19,20.2976,27.8539,31.6076,34.2979,19.7989,16.1669,19.0127,39.8099,49.1973,28.8507, 

5/30/19,20.3328,27.9221,31.7841,34.5278,19.951,16.1658,18.9347,40.3344,49.7279,28.9851, 

5/29/19,20.3276,27.9137,31.7688,34.5093,19.9398,16.1647,18.9141,40.2442,49.7854,29.0128, 

5/28/19,20.3643,27.9831,31.9437,34.7374,20.0907,16.1636,18.8923,40.524,50.1794,29.4048, 

5/24/19,20.3785,28.0135,32.033,34.8556,20.1698,16.1591,18.8391,40.8663,50.5245,29.3959, 

5/23/19,20.3618,27.9822,31.9542,34.7522,20.1007,16.158,18.8707,40.8045,50.2217,29.1747, 

5/22/19,20.4048,28.0652,32.171,35.0371,20.2909,16.1569,18.7858,41.2926,51.132,29.4487, 

5/21/19,20.4151,28.0859,32.2278,35.1125,20.3417,16.1558,18.7592,41.4088,51.4876,29.5082, 

5/20/19,20.3859,28.0317,32.0949,34.9392,20.2268,16.1547,18.771,41.0591,50.8327,29.4425, 

5/17/19,20.4081,28.0745,32.2058,35.0848,20.3234,16.1513,18.7892,41.3373,51.2528,29.5404, 

5/16/19,20.4273,28.1115,32.3012,35.2105,20.4076,16.1502,18.779,41.5758,51.86,29.5749, 

5/15/19,20.3949,28.0512,32.1537,35.0193,20.2815,16.1491,18.8004,41.1975,51.4292,29.4192, 

5/14/19,20.3679,28.0028,32.042,34.8756,20.1877,16.148,18.7626,40.9502,51.1996,29.268, 

5/13/19,20.3322,27.9367,31.8799,34.6641,20.0474,16.1469,18.7701,40.6193,50.5459,29.0545, 

5/10/19,20.4175,28.0987,32.2915,35.2027,20.4051,16.1436,18.7272,41.623,52.1453,29.4702, 

5/9/19,20.4015,28.0697,32.2234,35.115,20.3477,16.1424,18.7199,41.4543,52.0146,29.3851, 

5/8/19,20.4215,28.1079,32.3215,35.2431,20.4325,16.1413,18.7061,41.5661,52.1015,29.6879, 

5/7/19,20.4309,28.1255,32.3645,35.2995,20.4699,16.1402,18.7341,41.6317,52.2676,29.7588, 

5/6/19,20.4894,28.2362,32.6463,35.6687,20.7154,16.1391,18.6961,42.3297,53.2826,30.0655, 

5/3/19,20.5038,28.2657,32.7288,35.7773,20.7875,16.1358,18.6694,42.5164,53.3122,30.252, 

5/2/19,20.465,28.1947,32.5568,35.5527,20.6384,16.1347,18.6441,42.1061,52.4748,30.1342, 

5/1/19,20.4807,28.2233,32.6248,35.6404,20.6956,16.1336,18.6865,42.194,52.4054,30.3392, 

4/30/19,20.4976,28.2556,32.7081,35.75,20.7686,16.1325,18.6814,42.513,52.8924,30.2693, 

4/29/19,20.4894,28.2418,32.6803,35.7151,20.7466,16.1314,18.6532,42.4711,53.0014,30.1829, 

4/26/19,20.4829,28.2308,32.6568,35.6852,20.7267,16.128,18.6816,42.4239,52.8634,30.1558, 

4/25/19,20.4603,28.1902,32.5616,35.5613,20.6447,16.1269,18.6476,42.2246,52.3977,30.0736, 

4/24/19,20.4685,28.2061,32.6038,35.6179,20.6832,16.1258,18.6542,42.2407,52.7449,30.161, 

4/23/19,20.4721,28.2148,32.6323,35.6556,20.7085,16.1247,18.607,42.3335,52.6952,30.2306, 

4/22/19,20.4406,28.1571,32.4936,35.4746,20.5884,16.1236,18.5847,41.9605,51.9646,30.1953, 

4/18/19,20.4369,28.1521,32.4886,35.47,20.5862,16.1192,18.6115,41.917,52.058,30.1952, 

4/17/19,20.4359,28.1518,32.4936,35.4777,20.5921,16.1181,18.5825,41.8493,52.0369,30.3122, 

4/16/19,20.4428,28.1656,32.532,35.5297,20.6279,16.117,18.5778,41.941,52.5383,30.2739, 

4/15/19,20.4396,28.1594,32.5157,35.5085,20.6136,16.1159,18.6098,41.9196,52.5078,30.2177, 

4/12/19,20.4323,28.148,32.4961,35.4848,20.5989,16.1125,18.6002,41.9452,52.6328,30.0904, 

4/11/19,20.4109,28.1079,32.3958,35.3543,20.5125,16.1114,18.6369,41.6653,52.3529,29.99, 

4/10/19,20.4109,28.1081,32.3965,35.3553,20.513,16.1103,18.6545,41.6636,52.3245,29.9954, 

4/9/19,20.3952,28.0799,32.3303,35.2683,20.4548,16.1092,18.6319,41.5155,51.7424,30.0101, 

4/8/19,20.4133,28.1148,32.422,35.3894,20.5359,16.1081,18.6118,41.7561,52.2674,30.054, 

4/5/19,20.4062,28.1033,32.3999,35.3621,20.5186,16.1048,18.6228,41.7117,52.2951,30.0002, 

4/4/19,20.3877,28.0699,32.3212,35.2596,20.4507,16.1037,18.6053,41.5188,51.872,29.9679, 

4/3/19,20.3849,28.0658,32.3148,35.2523,20.4464,16.1026,18.5942,41.4234,51.8285,30.0589, 

4/2/19,20.3621,28.0229,32.208,35.1126,20.3535,16.1015,18.6242,41.3338,51.5603,29.7338, 

4/1/19,20.3607,28.0215,32.2087,35.1144,20.3552,16.1004,18.6089,41.3319,51.6151,29.737, 

3/29/19,20.3161,27.9324,31.9949,34.8362,20.171,16.0992,18.6777,40.8589,51.0083,29.4096, 

3/28/19,20.2885,27.8802,31.8784,34.6864,20.0729,16.0955,18.6955,40.584,50.7776,29.2442, 

3/27/19,20.2828,27.8694,31.8532,34.6531,20.0502,16.0943,18.7072,40.4325,50.3422,29.3937, 

3/26/19,20.2922,27.8899,31.9076,34.7247,20.0982,16.0931,18.6686,40.6206,50.5769,29.4015, 

3/25/19,20.2584,27.8248,31.758,34.5308,19.9704,16.0919,18.6585,40.3313,50.1025,29.1728, 

3/22/19,20.2563,27.8246,31.7687,34.5466,19.9816,16.0882,18.616,40.3623,50.0398,29.2352, 

3/21/19,20.3301,27.9737,32.1324,35.0233,20.2993,16.087,18.5326,41.1396,51.6121,29.6904, 

3/20/19,20.2941,27.904,31.9714,34.8142,20.1612,16.0858,18.5202,40.6933,50.9036,29.6298, 

3/19/19,20.3068,27.9322,32.0476,34.9155,20.2297,16.0846,18.4548,40.8118,51.2388,29.7996, 

3/18/19,20.3029,27.9252,32.0337,34.8987,20.2195,16.0834,18.4609,40.8156,51.4784,29.6783, 

3/15/19,20.2803,27.8836,31.9436,34.7828,20.1433,16.0797,18.4552,40.6644,51.1822,29.5254, 

3/14/19,20.2528,27.8318,31.8283,34.6347,20.0468,16.0785,18.4211,40.4607,51.0778,29.281, 

3/13/19,20.2509,27.8282,31.8201,34.6245,20.0402,16.0773,18.4437,40.4825,51.1751,29.1916, 

3/12/19,20.2264,27.7808,31.7114,34.4842,19.9481,16.0761,18.4492,40.2001,50.9246,29.073, 

3/11/19,20.213,27.7568,31.6628,34.4227,19.9087,16.0749,18.4032,40.0798,50.8317,29.0374, 

3/8/19,20.1542,27.6438,31.4049,34.0895,19.6895,16.0712,18.4127,39.5004,50.0195,28.7214, 

3/7/19,20.1641,27.6645,31.4569,34.1576,19.7347,16.07,18.401,39.5806,50.1115,28.8526, 

3/6/19,20.2001,27.7378,31.6362,34.3915,19.8897,16.0688,18.35,39.8964,50.489,29.2467, 

3/5/19,20.2192,27.7771,31.7351,34.5225,19.978,16.0676,18.3252,40.1568,51.2714,29.2395, 

3/4/19,20.2249,27.7894,31.7669,34.5649,20.0065,16.0664,18.3226,40.2007,51.4525,29.2958, 

3/1/19,20.2314,27.8061,31.8175,34.6335,20.0535,16.0627,18.2883,40.3567,51.8924,29.279, 

2/28/19,20.2103,27.7642,31.7178,34.5038,19.9677,16.0616,18.3244,40.0779,51.5392,29.2023, 

2/27/19,20.2211,27.7858,31.7697,34.5717,20.0126,16.0605,18.3367,40.1799,51.7294,29.2745, 

2/26/19,20.2218,27.7861,31.7667,34.5666,20.008,16.0593,18.3851,40.1951,51.5001,29.2764, 

2/25/19,20.2211,27.7867,31.7745,34.5785,20.0173,16.0582,18.3542,40.227,51.792,29.229, 

2/22/19,20.2091,27.7654,31.7307,34.5231,19.9813,16.0547,18.3623,40.1717,51.7574,29.1096, 

2/21/19,20.185,27.72,31.6296,34.3924,19.8953,16.0536,18.3258,39.9147,51.2724,29.0733, 

2/20/19,20.1976,27.7444,31.6853,34.4645,19.9426,16.0525,18.3624,40.053,51.4811,29.1064, 

2/19/19,20.1823,27.715,31.618,34.3775,19.8854,16.0514,18.3688,39.9739,51.3814,28.9196, 

2/15/19,20.1686,27.6921,31.5762,34.3255,19.8521,16.0467,18.343,39.9115,51.2702,28.856, 

2/14/19,20.1177,27.593,31.3468,34.0284,19.6565,16.0456,18.3441,39.4787,50.6457,28.4633, 

2/13/19,20.122,27.6034,31.3763,34.0671,19.6822,16.0445,18.3078,39.5699,50.6216,28.5225, 

2/12/19,20.1055,27.5713,31.3021,33.9714,19.6193,16.0434,18.3259,39.448,50.4809,28.3576, 

2/11/19,20.0574,27.4776,31.0856,33.6917,19.4356,16.0423,18.3396,38.9431,49.8777,28.091, 

2/8/19,20.0498,27.4643,31.0583,33.6565,19.4119,16.0388,18.361,38.915,49.5913,28.0681, 

2/7/19,20.0587,27.483,31.1059,33.7189,19.4534,16.0377,18.3426,38.8759,49.5303,28.3441, 

2/6/19,20.0953,27.5565,31.2826,33.9483,19.6046,16.0366,18.3074,39.2374,49.8592,28.676, 

2/5/19,20.1019,27.5704,31.3174,33.9937,19.6347,16.0354,18.3047,39.3208,49.9517,28.7218, 

2/4/19,20.072,27.5139,31.1919,33.8325,19.5295,16.0343,18.271,39.1365,49.7821,28.4318, 

2/1/19,20.0521,27.4765,31.1092,33.7261,19.4595,16.0308,18.2912,38.8727,49.3245,28.46, 

1/31/19,20.0501,27.4717,31.0951,33.7069,19.4459,16.0297,18.3361,38.8329,49.0959,28.4759, 

1/30/19,20.0189,27.4141,30.9715,33.5491,19.3435,16.0285,18.2639,38.4938,48.6695,28.4448, 

1/29/19,19.9618,27.3042,30.723,33.2298,19.1351,16.0273,18.2407,37.9001,48.1085,28.15, 

1/28/19,19.9582,27.2992,30.7171,33.2233,19.1315,16.0261,18.2073,37.9545,48.1956,28.0657, 

1/25/19,19.9798,27.3442,30.8285,33.3679,19.2265,16.0225,18.195,38.2549,48.3991,28.1953, 

1/24/19,19.9406,27.2674,30.6499,33.1367,19.074,16.0213,18.222,37.9309,47.7512,27.9131, 

1/23/19,19.9282,27.2453,30.6047,33.0785,19.0358,16.0201,18.1779,37.8783,47.4112,27.8808, 

1/22/19,19.9262,27.2419,30.5985,33.0714,19.0318,16.0189,18.1906,37.7951,47.5084,27.9154, 

1/18/19,19.9649,27.3225,30.7988,33.3329,19.2048,16.0141,18.1417,38.3365,48.2715,28.0609, 

1/17/19,19.9197,27.2346,30.5976,33.074,19.0354,16.0129,18.1567,37.8365,47.7229,27.8525, 

1/16/19,19.8918,27.1808,30.4754,32.9167,18.9323,16.0117,18.1608,37.5476,47.3145,27.7327, 

1/15/19,19.8835,27.1651,30.4403,32.871,18.9019,16.0105,18.1667,37.4633,46.9927,27.75, 

1/14/19,19.8503,27.1011,30.2959,32.6858,18.781,16.0093,18.1661,37.0654,46.5818,27.6554, 

1/11/19,19.8683,27.1385,30.388,32.8062,18.8607,16.0057,18.1767,37.2572,46.9537,27.763, 

1/10/19,19.8655,27.135,30.3851,32.8031,18.859,16.0045,18.1457,37.2626,46.8996,27.7763, 

1/9/19,19.8508,27.1066,30.321,32.7207,18.805,16.0033,18.1562,37.095,46.6288,27.7435, 

1/8/19,19.817,27.0415,30.1738,32.5311,18.6806,16.0021,18.1561,36.932,46.2188,27.388, 

1/7/19,19.7808,26.971,30.0121,32.3227,18.5436,16.0009,18.1788,36.5768,45.5472,27.2332, 

1/4/19,19.7511,26.9151,29.8906,32.1665,18.441,15.9973,18.1837,36.322,44.7812,27.1899, 

1/3/19,19.6271,26.6553,29.3183,31.4315,17.9603,15.9961,18.2683,35.1161,43.2176,26.4053, 

1/2/19,19.6889,26.7883,29.618,31.8164,18.2119,15.9949,18.1687,35.9983,43.9762,26.5338, 

12/31/18,19.6899,26.7938,29.6369,31.8423,18.2297,15.9923,18.1428,35.9523,43.9772,26.7131, 

12/28/18,19.6543,26.7249,29.4977,31.666,18.1159,15.9883,18.0996,35.6451,43.5706,26.5981, 

12/27/18,19.6436,26.704,29.4544,31.6104,18.0793,15.987,18.092,35.6841,43.4253,26.383, 

12/26/18,19.6218,26.6618,29.3704,31.5053,18.0124,15.9858,18.0516,35.3777,43.2447,26.4747, 

12/24/18,19.4657,26.3395,28.6751,30.6173,17.4348,15.9831,18.0948,33.7031,41.1846,25.9428, 

12/21/18,19.5377,26.4931,29.0172,31.0563,17.7211,15.9792,18.0617,34.64,42.0954,26.1209, 

12/20/18,19.6152,26.6548,29.3717,31.5117,18.0186,15.9779,18.0692,35.3709,43.1034,26.5899, 

12/19/18,19.6638,26.7556,29.592,31.7949,18.2036,15.9766,18.1009,35.9343,43.8667,26.6855, 

12/18/18,19.7115,26.8578,29.8224,32.0924,18.399,15.9753,18.0558,36.4921,44.6304,26.8828, 

12/17/18,19.7086,26.8546,29.8219,32.093,18.4003,15.974,18.0118,36.4891,44.6417,26.9104, 

12/14/18,19.7737,26.9953,30.1434,32.5105,18.6756,15.97,17.9803,37.2605,45.7689,27.1931, 

12/13/18,19.8348,27.1245,30.4328,32.8837,18.9201,15.9687,17.9587,37.98,46.4201,27.5148, 

12/12/18,19.8412,27.1396,30.4709,32.9357,18.9562,15.9675,17.9553,37.9814,46.9803,27.5401, 

12/11/18,19.7996,27.0537,30.2824,32.6925,18.7965,15.9662,17.9621,37.7767,46.5736,26.9972, 

12/10/18,19.7961,27.0471,30.2697,32.6769,18.7867,15.9649,17.9719,37.7884,46.7047,26.8776, 

12/7/18,19.8078,27.0752,30.3401,32.7704,18.8495,15.9609,17.9693,37.7211,46.8598,27.2818, 

12/6/18,19.8744,27.2168,30.6602,33.1851,19.1224,15.9596,17.9361,38.6145,47.9063,27.43, 

12/4/18,19.8903,27.2537,30.7503,33.3031,19.2007,15.957,17.9068,38.6621,47.8809,27.8563, 

12/3/18,20.0062,27.5001,31.3104,34.0314,19.6821,15.9557,17.8495,39.9528,49.7921,28.4719, 

©2017 by Baranstan. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now